Wyniki finansowe

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 30.01.2017 r.) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski * – Prezes Zarządu
2 575 822
19,51%
Mirosław Dawidonis
1 480 000
11,21%
Janusz Szewczyk
1 640 000
12,42%
Dorota Zubkow *
1 100 000
8,33%
Andrzej Kobiałka * - Członek RN
1 090 139
8,26%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
8,62%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
815 714
6,18%
Akcje Własne
291 124
2,20%
Pozostali akcjonariusze
3 071 898
23,27%
Razem
13 202 954
100,00%

* Liczba akcji i głosów wraz z osobami, z którymi - zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej - akcjonariusza łączy domniemane porozumienie

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 202 954 akcji, w tym:
- 9.509.556 Akcji serii A,
- 2.500.000 Akcji serii B,
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220 714 Akcji serii F
- 232 795 Akcji serii G
- 223 874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.